Rumoer rond renovatie atletiekbaan

Op dinsdag 1 augustus verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel over de renovatie van de atletiekbaan onder de kop: “Heibel om opknapbeurt atletiekbaan”. Van bestuurszijde hierop enige toelichting om misverstanden te voorkomen.

Het artikel in de LC volgde op een ingezonden stuk van Jakko Jan Leeuwang, die actief deel uitmaakte van de commissie die onderzocht wat er zou moeten gebeuren om de atletiekbaan weer up to date te maken. In het stuk dat vorige week dinsdag in de LC verscheen maakt Jakko Jan nog eens goed duidelijk waarom de baan zou moeten worden verbreed. Dit idee komt niet zomaar uit de lucht vallen zeker niet als je het afzet tegen wat in het sportaccomodatiebeleid van de Gemeente Leeuwarden 2012-2016, staat te lezen: ”tot een ledental van ongeveer 1000 leden kan een atletiekvereniging goed uit de voeten op een volwaardige accommodatie met een 6-laans 400 meterbaan en een 8-laans sprintbaan. Leeuwarden beschikt over een dergelijke accommodatie en beschikt over voldoende ruimte voor technische nummers”. Einde citaat.

Het toenmalige bestuur heeft met een brief van de toenmalige secretaris René Keuter hierop gereageerd door te stellen dat er geen 8-laans sprintbaan aanwezig is en dat een goede uitoefening van de technische nummers niet mogelijk is door de deplorabele toestand van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen. Omdat deze brief onbeantwoord bleef heeft Lionitas de Atletiekunie gevraagd om een keuring uit te voeren van de baan en de technische voorzieningen. De baan werd volledig afgekeurd voor nationale en internationale wedstrijden en de technische voorzieningen werden als onvoldoende beoordeeld. Een contra expertise door B.V Sport leverde hetzelfde resultaat op.

Aad van de Windt, destijds voorzitter en Louis van Schaik hebben via de Gemeentelijke politiek deze zaak aangekaart en Wim Paauw heeft bij een hoorzitting over dit onderwerp op een uitstekende manier het gevoelen van de vereniging vertolkt. Resultaat was uiteindelijk, dat binnen de begroting van de Gemeente  voor het jaar 2017, een bedrag van € 550.000 werd vrijgemaakt voor de renovatie.

Toen dit bedrag daadwerkelijk ter beschikking kwam, is er vanuit de vereniging een werkgroep gevormd met Hans Willems en Wim Paauw en daarbij Sjouke Nauta en Jakko Jan Leeuwang als inhoudelijke deskundigen. Naderhand ad hoc nog aangevuld door Tjeerd van der Meulen. In de gesprekken met BV Sport zijn door deze werkgroep een aantal wensen naar voren gebracht die serieus bekeken zouden worden als er meevallers binnen het aanbestedingsbedrag kwamen. Essentieel hierbij was de toestand van de onderliggende asfaltlaag. In de raming was hier een bedrag van €100.000 voor opgenomen als die laag opnieuw gelegd moest worden. Wel werd aangegeven, dat het technisch ingewikkeld was de baan te verbreden in verband met het risico van scheuren tussen het bestaande en het te verbreden deel. Deskundigen hadden bij de gemeente aangegeven dat de kans op breuk 100% was. Later bleek, dat bij voldoende maatregelen (goede fundering en aanhechting) het technisch wel degelijk uitvoerbaar was de baan te verbreden of tenminste de sprintbanen naar de westzijde van de baan te verplaatsen.

Gezien de voorgeschiedenis en op grond van de gesprekken met de werkgroep is de verwachting gewekt dat het realiseren van een 8-laans sprintbaan aan de westkant van de huidige baan bespreekbaar was indien de asfaltlaag in orde was. Dit is in een overleg van Wim Paauw, Hans Willems en Kees van Anken met BV Sport op 23 mei nogmaals aan de orde geweest.

Toen met de uitvoering werd begonnen werd bleek de asfaltlaag er prima bij te liggen en hoefde het geraamde bedrag niet aangesproken te worden. Het bestuur meende toen dat er ruimte wa voor overleg over verdere wensen. Er werd contact gezocht met de BV Sport maar deze gaven aan dat de gemeente slechts ‘nieuw voor oud’ wilde en dat meevallers beperkt zouden worden ingezet en zeker niet zouden worden gebruikt voor verbreding of het verleggen van de sprintbanen.

Kees van Anken heeft daarop op 18 juli j.l. een spoedoverleg belegd met de medewerkers van BVS die verantwoordelijk zijn voor de directievoering. Van onze zijde was daar een ”zware” delegatie met Kees van Anken, Louis van Schaik, Wim Paauw, Sjouke Nauta en Tjeerd van der Meulen bij aanwezig.

BV Sport kon echter niet anders dan bevestigen wat ze reeds eerder hadden gemeld en gaven aan dat ze slechts verantwoordelijk waren voor directievoering en dat ze dit wegens gebrek aan kennis binnen de eigen organisatie hadden uitbesteed aan een extern bureau. De planning was bovendien dusdanig strak dat ze ook geen mogelijkheden meer zagen om in de uitvoering zaken bij te stellen. Nogmaals werd aangegeven dat de gemeente feitelijk opdrachtgever en verantwoordelijke voor de financiën was.

Kees van Anken heeft toen opnieuw met de gemeente contact opgenomen en met geprobeerd de betreffende ambtenaar te overtuigen van de noodzaak van overleg en heroverweging. Deze bleef echter voet bij stuk houden, waarna Kees ook de verantwoordelijke wethouder Ekhart heeft gebeld met hetzelfde resultaat. Er kwam een officieel schrijven per mail, waarin de gemeente nogmaals haar bestuurlijke stellingname bevestigde.

Onderhand had Jakko Jan Leeuwangh in een schrijven aan het bestuur uiting gegeven aan de algemeen heersende frustratie van Lionitas in het algemeen en de werkgroep in het bijzonder. Dit schrijven is met medeweten van een aantal bestuursleden ook gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en vertolkt tevens de visie op top- en breedtesport in (en van) de gemeente Leeuwarden. De verantwoordelijke wethouder Ekhart voelde zich hierdoor aangesproken en noemde de reactie van de zijde van Lionitas ‘flauw’ en heeft zijn ongenoegen bij Kees van Anken geuit. Hiermee leek de kous af, maar dat bleek niet helemaal het geval. Vorige week werd Kees van Anken door een journalist gebeld naar aanleiding van het ingezonden stuk. Dat heeft geresulteerd in het artikel dat dinsdag 1augustus in de krant stond.

Het bestuur betreurt de gang van zaken en vindt het onbegrijpelijk dat niet meer ruimte voor gesprek en overleg is geboden. Het bestuur is van mening dat sprake is van een gemiste kans voor de gemeente en de vereniging om daadwerkelijk tot een eigentijdse atletiekaccommodatie te komen die past bij de statuur van de gemeente Leeuwarden en onze vereniging en die recht doet aan de ontwikkeling van de atletiek in Leeuwarden. We beraden ons op de verdere mogelijke stappen al wordt dat gezien de voortgang van de werkzaamheden een ingewikkelde kwestie.

Namens Het bestuur van Atletiekvereniging Lionitas.

Kees van Anken (voorzitter)